18.08.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania

11.08.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia 1/VII/2021

28.07.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 1/VII/2021

Informacja z otwarcia ofert

19.07.2021

Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, Numer sprawy 1/VII/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zal-nr-1-formularz-oferty meble II.docx

zal-nr-2a-Zestawienie zamawianych mebli.xls

zal-nr-2b-szczegółowy OPZ.pdf

zal-nr-3-Projektowane Postanowienia Umowy.pdf

zal-nr-4-Oświadczenie-o-wykluczeniu.docx

zal-nr-5 Oświadczenie-dot.-spełniania-warunków-udziału.doc

zal-nr-6- oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

zal-nr-7-Wykaz-dostaw.docx

zal-nr-8- oświadczenie o aktualności informacji.doc

zal-nr-9-Oświadczenie-podmiotu udostępniającego zasoby.docx

zal-nr-10- oświadczenie konsorcjum.doc

18.05.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania

30.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.04.2021

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 1/III/2021

29.03.2021

Odpowiedzi na pytania do SWZ - dotyczy zamówienia Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

23.03.2021

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie" Oznaczenie sprawy: 1/III/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał do Formularza oferty - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH.xls

zał nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx

zał nr 2a do SWZ - oswiadczenie przesłanki wykluczenia.docx

zał nr 2b do SWZ - oswiadczenie spelnianie warunkow udzialu.docx

zał nr 3 do SWZ - PPU.pdf

Zał nr 4a do SWZ - OPZ.pdf

Zał nr 4b do SWZ.7z

Zał nr 4c do SWZ.7z

Zał nr 4d do SWZ.7z

Zał.-nr-10-Wykaz-osób.docx

Zał.-nr-5-Oświadczenie-o-zakresie-wykonania-zamówienia-przez-poszczególnych-wykonawców.docx

Zał.-nr-6-Zobowiązanie-podmiotu-udostępniającego-zasoby.docx

Zał.-nr-7-Oświadczenie-podmiotu-udostępniającego-zasoby-własne-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx

Zał.-nr-8-Oświadczenie-o-aktualności-informacji-zawartych-w-oświadczeniu-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx

Zał.-nr-9-Wykaz-robót-budowlanych.docx

 

 

26.02.2021

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021- wersja 1

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021- wersja 2

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021- wersja 3

 

25.04.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Modernizacja budynku SOSW nr 6 - Wykonanie I etapu przebudowy II p (internatu) wraz z wykonaniem zaleceń Komendanta PSP dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, położonego przy ul. Niecałej 8, 30-435 Kraków”.

Numer referencyjny sprawy: 1/IV/2019 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a - Decyzja pierwotna PnB prawomocna

Załącznik nr 1b - Decyzja zamienna PnB prawomocna

Załącznik nr 1c - Internat 2017 - Decyzja PnB prawomocna

Załącznik nr 1d - Projekt Budowlany zamienny

Załącznik nr 1e - Projekt Budowlany i Decyzja

Załącznik nr 1f - Projekt Budowlany

Załącznik nr 1g - Ekspertyza PPOŻ

Załącznik nr 1h - Projekty - zakres robót

Załącznik nr 1i - Projekt - zakres robót nadzór autorski

Załącznik nr 1j - STWiORB

Załącznik nr 1k - Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz robót

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 

Informacja z otwarcia ofert - 15.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

19.11.2018

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie"

Numer referencyjny sprawy: 2/X/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

19.10.2018

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro

Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

Oznaczenie sprawy: 2/X/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1
  2. Zestawienie zamawianych mebli – załącznik nr 1a
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
    wykluczeniu – załącznik nr 2a i załącznik nr 2b
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Wzór wykazu dostaw - załącznik nr 4
  7. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 5

Termin składania ofert 30.10.2018r. godz. 13:00

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 30.10.2018

 

07.09.2018r.

Oznaczenie sprawy: 1/IX/2018 

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i montaż 11 agregatów chłodniczych w pomieszczeniach poddasza Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8

 Termin złożenia ofert:   17.09.2018 r. do godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2a- 2l - dokumentacja wykonawcza i wymagania techniczne (zał. 2a do 2l)

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

 

Informacja o wyborze ofert

 

 

 

 

12.03.2018r.

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro 

Adaptacja poddasza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8 na cele dydaktyczne (użytkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami  

Oznaczenie sprawy: 1/III/2018.

  

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a - Decyzja N 644/6740.2/2017 z dnia 26.06.2017r. o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 1b - Decyzja Nr 1433/6740.2/2017 z dnia 22.12.2017r. w sprawie zmiany decyzji Nr 644/6740.2/2017 z dnia 26.06.2017r.

Załącznik nr 1c - Projekt budowlany

Załącznik nr 1d - Projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 1e - Projekt wykonawczy

Załącznik nr 1f - Nadzory autorskie

Załącznik nr 1g - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych (STWiORB)

Załącznik nr 1h - Zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej i budowlanej (materiał pomocniczy)

Załącznik nr 1i - Przedmiary robót (materiał pomocniczy)

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz robót

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Schemat ograniczeń w dostępie do placu budowy

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej

 

Termin złożenia ofert:  do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na kolejne pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 04.04.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

27.11.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawySOSW6/I/5/2017, SOSW6/RB/1/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku oraz wokół budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 mieszczącego się w Krakowie,  przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 12:00.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik Nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

06.11.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Numer sprawySOSW6/I/4/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż trzech markiz w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 6 mieszczącego się w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 10 listopada 2017 r. godz. 12:00.

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Rysunek - wymiar i rozmieszczenie markiz

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

03.11.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawy: SOSW6/I/3/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie monitoringu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6
w Krakowie mieszczącego się w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 9 listopada 2017 r. godz. 12:00.

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

 

Informacja o wyborze oferty - załącznik

 

 

30.09.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawy: SOSW6/I/2/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa internatu znajdującego się na  II kondygnacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 ul. Niecała 8 w Krakowie wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami Prawo Budowlane.

 

Termin złożenia ofert:  do dnia 05.10.2017r.  do godz. 15:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami zainteresowanymi przedmiotem zamówienia jest: 
dyr. Renata Dubiel, 
tel. 12 268-11-67, 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

 

Protokół z rozeznania rynku

 

 

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000euro

Sprawa numer: SOSW6/VIII/2/2017

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlano-remontowych na klatce schodowej budynku SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8.

Szczegóły zamówienia w załącznikach:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy:

Załączniki nr 2 - 4 do SIWZ:

Oświadczenie Wykonawcy

Formularz Oferty

Wykaz wykonanych robót

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie została założona żadna oferta.