Podstawą do ubiegania się o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokument ten wydaje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Do wniosku o wydanie opinii rodzice dołączają:
• zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą,
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada),
• wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich,
• opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza).

Dla dzieci z wadami słuchu, wzroku oraz dla dzieci autystycznych opinie wydaje Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP) przy ul. Półkole 11 w Krakowie (tel. 12 412 15 66).

Dla pozostałych dzieci opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rodzic/prawny opiekun składa w Poradni przy ul. Półkole 11 wniosek o wydanie skierowania dziecka do wybranej przez rodzica placówki.