Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.

Dla każdego dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju konstruowany jest przez zespół terapeutów indywidualny program wczesnego wspomagania.
W skład zespołu terapeutów wchodzą: surdopedagodzy, logopedzi – specjaliści wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej, psycholog.

Zajęcia odbywają się w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych. Harmonogram spotkań jest ustalany przez terapeutę indywidualnie z opiekunami każdego dziecka.

Przyznane godziny wczesnego wspomagania mogą być realizowane wyłącznie w jednej placówce.

Konsultacje i zajęcia terapeutyczne są bezpłatne i odbywają się w gabinetach na terenie Ośrodka.