Zajęcia kształtujące kompetencje językowe

Podczas zajęć praca koncentruje się na rozwijaniu mowy i języka poprzez wprowadzanie nowych słów i ich znaczeń, systematyczne ćwiczenia wymowy oraz doskonalenie poprawności gramatycznej.

Zajęcia kształtujące sprawność językową

Ich głównym celem jest stwarzanie uczniom możliwości treningu językowego poprzez projektowanie sytuacji, dających możliwość porozumiewania się językowego oraz używania dłuższych form wypowiedzi.

Zajęcia integracji sensorycznej

Polegają na stymulacji zmysłów dziecka oraz usprawnianiu takich obszarów jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Terapia zaburzeń procesu czytania i pisania

Podczas zajęć prowadzi się szereg ćwiczeń ułatwiających opanowanie technik czytania i pisania.

Hipoterapia

Poprzez swoje wieloprofilowe oddziaływanie pozwala dzieciom odnosić korzyści ruchowe, sensoryczne, psychiczne, społeczne i emocjonalne.

Muzykoterapia

Jest doskonałą formą wyciszenia i relaksacji poprzez dźwięki muzyki, a jednocześnie umożliwia realizację założeń wychowania słuchowego.

Gimnastyka korekcyjna – rehabilitacja ruchowa

Celem zajęć jest korygowanie wad postawy oraz obniżanie lub wzmacnianie napięć mięśniowych.

Terapia metodą Tomatisa

Jest to trening słuchowy polegający na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. W terapii wykorzystywana jest muzyka poważna m.in. Mozarta, a także dźwięki mowy ludzkiej.

Ścianka wspinaczkowa – rehabilitacja ruchowa

Udział w zajęciach rozwija sprawność ruchową uczniów, kształtuje ich charakter oraz pozwala przełamywać bariery. Przede wszystkim jednak daje radość i satysfakcję.

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Służą rozwijaniu świadomości własnego ciała i przestrzeni. Stanowią niewerbalny trening interpersonalny pozwalający na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych.