Wypracowany w szkole system edukacyjno-wychowawczy oparty jest na stałym poszukiwaniu metod i form pracy oraz rozwiązań organizacyjnych pozwalających dzieciom na zdobycie zintegrowanej wiedzy o otaczającej rzeczywistości, umożliwiających praktyczne zastosowanie posiadanego doświadczenia i nabytych umiejętności językowych. Systematycznie wdrażane są nowe sposoby organizacji cyklu kształcenia dzieci z wadą słuchu, wspomagające efektywność procesu nauczania oraz uczenia się uczniów, np.:

• realizacja przedsięwzięcia „Uczymy się działając”, którego głównym założeniem jest tygodniowa praca całej szkoły metodą projektu edukacyjnego,
• czynnościowe nauczanie matematyki wg koncepcji prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej,
• „Eksperymentalne spotkania w klasach 0-IV” pozwalające uczniom na nabywanie umiejętności poprzez działanie oraz dające szansę poznania życiowej użyteczności posiadanej wiedzy.

W pracy dydaktyczno- wychowawczej dużą rolę odgrywa umacnianie wiary dzieci we własne możliwości oraz zwiększanie chęci do podejmowania różnorodnych wyzwań. Projekt motywowania uczniów realizowany jest poprzez takie przedsięwzięcia, jak:

• „Spotkania ze znaną osobą” (autor książek dla dzieci, znany muzyk, znany niesłyszący sportowiec), dzięki którym uczniowie mają okazję przekonać się, że wytrwała i konsekwentna praca umożliwia realizację marzeń oraz sprzyja osiąganiu sukcesów,
• system konkursów wewnątrzszkolnych, który stanowi formę mobilizowania uczniów do aktywności poznawczej i językowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się między klasowe konkursy tematyczne z określonej dziedziny. Dzieci z wielką mobilizacją przystępują do pracy, która dzięki atrakcyjnej formie jest ciekawą, edukacyjną zabawą.

Istotną rolę odgrywa także nauka przedsiębiorczości i samorządności. Szereg działań wspierających te umiejętności ujętych zostało w program „Przedsiębiorczość w praktyce”. Dzięki jego realizacji u uczniów kształtowana jest samodzielność i samorządność w działaniu oraz umiejętność rozsądnego planowania wydatków.

W pracy pedagogicznej szczególną uwagę przywiązuje się także do kształtowania postaw prozdrowotnych oraz promowania aktywnego stylu życia. Realizacja programów „Trzymaj formę” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie” odbywa się na wielu płaszczyznach oddziaływań całej placówki. Organizowany corocznie międzyszkolny festyn sportowy jest jedną z wielu inicjatyw wspierających założenia programów.

Duże znaczenie ma również motywowanie rodziców i rodzin uczniów do wspierania dzieci w ich rozwoju oraz integrowania się ze społecznością szkolną. Służą temu projekty ogólnoszkolne: Jesienne Pikniki, Wigilie Szkolne, Śniadania Wielkanocne, Dzień Rodziny.