W Szkole Podstawowej realizowany jest program nauczania szkoły ogólnodostępnej zgodny z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”. Podejmowane w placówce działania mają na celu przede wszystkim kształtowanie kompetencji językowych i umacnianie wiary dziecka we własne możliwości, zmierzają do zapewnienia każdemu sukcesu na miarę jego potencjału rozwojowego.

Liczebność klas pozwala na indywidualne podejście do każdego wychowanka. Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych. Edukacja organizowana jest w sposób pozwalający dzieciom na zdobywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie, dający szansę poznania życiowej użyteczności nabytej wiedzy. Do codziennej praktyki pedagogicznej zostało wprowadzone nauczanie poprzez zabawę, obserwację i doświadczanie. Konsekwentnie stosowana jest metoda eksperymentu jako jedno ze skuteczniejszych narzędzi poznawania świata.

Istotnym elementem dającym możliwość kształtowania systemu językowego dziecka z wadą słuchu oraz nauczania opartego na poglądowości i działaniu są tablice interaktywne, w które wyposażone są wszystkie sale lekcyjne.