INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6
z siedzibą przy ul. Niecałej 8 w Krakowie, tel. 12 2681167, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą
placówkę.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo
w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej
wycofaniem
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu
przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas
potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług
świadczonych przez naszą jednostkę.
5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości
świadczenia przez nas usług.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych
przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której
jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku
informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu
przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.