Refundacja aparatów słuchowych

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np. systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Wartość refundacji:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB.
Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB.
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB.
Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB w przypadku osób do 26 roku życia).
Refundacja na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.
Kroki, które należy podjąć aby starać się o refundację NFZ:
• Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu.
• Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (laryngologa, otolaryngologa, audiologa lub foniatry).
• Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty) - zabieramy otrzymany w punkcie protetyki słuchu wynik badania słuchu i skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
• Laryngolog (specjalista) wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).
• Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ, gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę).
• Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

REFUNDACJA APARATÓW SŁUCHOWYCH PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Wykaz podręczników

Linki